MV Praha 4/2019 - tř. ml. Dasty V2, Debora V3

MV Praha 4/2019 - tř. ml. Dasty V2, Debora V3